مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور اندروید|مانیتور تصویری|پخش فابریکی

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

مانیتور تصویری - مانیتور اندروید - پخش فابریکی - ضبط تصویری

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک

دی وی دی فابریک سورن-دی وی دی فابریک-دی وی دی فابریک خودرو سورن-دی وی دی فابریک ماشین خودرو-پخش دی وی دی فابریک-ضبط تصویری-ضبط تصویری سورن-مانیتور سورن-مانیتور اندروید سورن-دی وی دی فابریک سورن-ضبط تصویری سورن-پخش فابریکی سورن

مانیتور سورن,مانیتور اندروید سورن,دی وی دی فابریک سورن,مانیتور تصویری سورن,ضبط تصویری سورن,پخش فابریکی سمند سورن با ضمانت نامه 18 ماه شرکتی.
قیمت مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن

کاربران محترم توجه داشته باشید که ما ضمانت بهترین قیمت در بازار میباشیم.

مانیتور سورن,مانیتور اندروید سورن,دی وی دی فابریک سورن,مانیتور تصویری سورن,ضبط تصویری سورن,پخش فابریکی سمند سورن با ضمانت نامه 18 ماه شرکتی.
قیمت مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن

مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن

مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن

مانیتور سورن,مانیتور اندروید سورن,دی وی دی فابریک سورن,مانیتور تصویری سورن,ضبط تصویری سورن,پخش فابریکی سمند سورن با ضمانت نامه 18 ماه شرکتی.

مشخصات فیزیکی:

سایز پنل 7اینچ

مشخصات نمایشگر:

- صفحه نمایش لمسی دارد

نوع صفحه نمایش Full HD

مشخصات اتصالی:

- دارای نویگیشن میباشد

- (GPS) و  پورت USB دارد

- تعداد یک پورت USB

- محل قرارگیری پورت USB از  پشت دارد

- بلوتوث دارد

- Wi-Fi داخلی ندارد

- پورت AV دارد

- پورت AUX دارد

- پورت sd دارد

- پشتیبانی از دوربین خودرو دارد

- سیستم عامل سازگار window CE.6

مشخصات صوتی تصویری:

- دیسک قابل پذیرش DVD - CD رادیو دارد

- کیفیت صدا DSP

- پشتیبانی از آمپلی فایر فابریک خودرو خروجی صدا 4 خروجی RCA قابل پخش MP3 - WMA - WAV-MPEG -MP4 - AV

مشخصات دیگر:

 -پشتیبانی از USB 2.0  

- بلوتوث داخلی همراه با A2DP

- پشتیبانی از نمایشگر Caller ID

- انتقال لیست مخاطبین، تاریخچه تماس

- پشتیبانی از موج‌های FM و AM

- نمایشگر اطلاعات RDS

- قابلیت پخش موزیک های گوشی همراه از طریق اسپیکرها اقلام همراه

- ریموت کنترل

فیلم نصب شده دی وی دی فابریک سمند سورن :


عکس های دیگر:


مانیتور فابریک سورن با جی پی اس فارسی ایرکاندیشن فعال سیستم عامل اندروید

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت کالاهای دیجیتال، جهت اطمینان از قیمت دقیق و موجودی کالاها با ما تماس حاصل فرمایید.

ایلیا جباری
تاریخ : شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
با سلام خدمت شما آیا این دستگاه امکان اتصال به گوشی را دارد؟
شرکت : بله امکان اتصال به گوشی وجود دارد لطفا جزییات محصول را با دقت مشاهده فرمایید.
محمود
تاریخ : جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
با سلام. این سیستم با دکمه های روی فرمان و سیستم تهویه خودرو که در ظبط فابریک قرار داده شده است مینواند مرتبط شود و آنها را پشتیبانی کند ؟ (سورن elx)
شرکت : با سلام بله باز برای توضیحات بیشتر با شماره های داخل سایت تماس بگیرید.
سجاد
تاریخ : پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
با سلام لطفا قیمت تقریبی مانیتور فابریک سمند سورن جدید ومیخواستم بدونم با تشکر
شرکت : با سلام قیمت ها به دلیل نوسانات قابل تغییر میباشد ولی تقریبی بین 1250 تا 140 هست البته نمیتوان گفت باید برای استعلام تماس بگیرید و از قیمت واقعی مطلع شوید دوست عزیز.
محمد
تاریخ : شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
می خواستم بدونم ای مانیتور با تهویه و دکمه های روی فرمون مچ میشه؟
شرکت : با سلام بله بخاطر اینکه فابریک میباشد.
سعید
تاریخ : دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلام.این مانیتور باعث از بین رفتن گارانتی سورن نمیشه؟
شرکت : با سلام وقت بخیر هیچ مشکلی ندارد چرا که دی وی دی فابریک ها همه سوکتش فابریک میباشد.
احسان حیدری
تاریخ : شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
با سلام خدمن دوستان من این سیستم رو زمانی خریده بودم که تازه وارد بازار شده بود واقعا میگم خیلی سیستم عالی هست (اندروید دارشو من گرفتم) کاملا سازگار با سیستم تهویه هوای ماشین دوربین دنده عقب دوربین ثبت تصادفات و جی چی اس ، رهیاب فعال و پشتیبانی از گیرنده دیجیتاله خوبی های زیادی داره درضمن تمام کلید های روی فرمان رو هم پشتیبانی میکنه قاب بسیار محکم و عالی داره به نحوه ای که خیلی تمیز تر و فیت تر از پخش فابریک روی داشپورد نصب میشه خلاصه همه چیز تمومه... فقط باید بگم من اندروید دارشو گرفتم به شماهم پیشنهاد میکنم به محض خرید و نصب کد امنیتی اون رو فعال بکنید چون مال منو به سرقت بردن متاسفانه اومیدوارم هرکی برده رو هر ماشینی سوار کرده با جونش پسش بده چون خیلی به ماشینم ضربه زد تا سیستم و باز کرد. ممنون از عوامل زحمت کش سایت .سالم و سلامت و پیروز باشید.
شرکت : با سلام ممنون از نظرتون بله همینطور که گفتید سیستم عالی هستش.
سعید نادری
تاریخ : یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
باسلام لطفا قیمت براس سمند سورن ممنونم
شرکت : سلام برای استعلام قیمت تماس بگیرید.
مهدی ساکت
تاریخ : جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷
مانیتور برای سورن کلاس یک هم دارید
شرکت : بله دوست عزیز
علی
تاریخ : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
سلام خواستم بدونم اگه ضبط رو عوض کنیم‌ و مانیتور فاریک بندازیم تنظیمات نشان دهنده کولر و بخاری چی میشه ینی دیگه نشان دهنده رو نداریم یا میشه جای دیگه براش در نظر گرفت ممنون میشم جواب بدین.
شرکت : با سلام پخش فابریکی سمند موجود میباشد با شماره های ما در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.
نعمت یوسفی
تاریخ : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
با سلام. میخواستم بدونم این دی وی دی به سورن کلاس 507 هم میخوره. منظورم سری اول داشبورد سوناتایی در اصطلاح. ماشین من مدل 90 هست.
شرکت : با سلام پخش فابریکی سورن موجود میباشد با شماره های ما در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.
مهرداد خدابخش
تاریخ : یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
مانیتور سورن کلاس یک با 2 فرق داره؟ یا یکی هستش فقط جایگاه فرق داره؟
شرکت : با سلام پخش فابریکی سمند موجود میباشد با شماره های ما در سایت تماس بگیرید.بله فرق دارد.
علی اصغر ضیاء
تاریخ : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
سلام قیمت دقیق دی وی دی فابریک برای سمند سورن توربو شارژ چنده الان؟
شرکت : با عرض سلام پخش فابریکی سورن موجود میباشد با شماره های ما تماس بگیرید تا از قیمت و دیگر اطلاعات آن با خبر شوید.
امیر حسین
تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
سلام میخواستم بگم میشه در چه جاهای دیگری میشود مانیتور براسورن elxکلاس 11 نصب کرد اگر میشود قیمت را شرح دهید
شرکت : با سلام با شماره ما در سایت ضبط تصویری | دی وی دی فابریک تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.
امیر حسین
تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
سلام میخواستم بگم میشه در چه جاهای دیگری میشود مانیتور براسورن elxکلاس 11 نصب کرد اگر میشود قیمت را شرح دهید
شرکت : با سلام با شماره ما در سایت ضبط تصویری | دی وی دی فابریک تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.
سید
تاریخ : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
مانیتور بیشتر از 8اینج برای سورن ندارین؟
شرکت : با عرض سلام در حال حاضر پخش فابریکی سورن 8 اینچ می باشد.
مسلم غافلی
تاریخ : یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
سلام در خواست ضبط لمسی برای سورن مدل 90 داشپورت ساناتایی سری اول
شرکت : با عرض سلام پخش فابریکی سورن موجود میباشد با شماره های ما تماس بگیرید تا از قیمت و دیگر اطلاعات آن با خبر شوید.
سعید غلامی
تاریخ : جمعه ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
سلام این محصول android هست یا windows ce
شرکت : با سلام اندروید هستش برای استعلام قیمت دی وی دی فابریک سورن با ما تماس بگیرید.
علی نوروزی
تاریخ : جمعه ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
سلام وقت بخیر لطفا قیمت بفرمایید
شرکت : با سلام برای استعلام قیمت دی وی دی فابریک سورن با ما تماس بگیرید.
احمدرنجبر
تاریخ : چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
سلام.ماشین مدل 95 طرح سوناتااست کلاس 11باعرض معذرت از شهرستان زاهدان هستم.آیامییشه بصورت اقساط این ظبط تصویری را گرفت. لطفا جواب بدید.ممنونم
شرکت : با سلام خیر متاسفانه به علت نوسانات قیمت ارز امکان قسطی پخش فابریکی نیستش باز از شما کاربر محترم عذرخواهی میشود.
یاشار ساجدی
تاریخ : دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
سلاکم ما یکی از مانیتور ها خریدیم خیلی خوبه
شرکت : با سلام بسیار عالی و خوشحالیم از این موضوع

ارسال نظر مربوط به محصول مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن

توجه : جهت استعلام قیمت محصولات با شماره های 55415092     55418272     55418232     09123062027    تماس حاصل فرمایید.

توضیحات اجمالی مانیتور سورن|مانیتور اندروید سورن|دی وی دی فابریک سورن | ضبط تصویری سورن|پخش فابریکی سورن :
مانیتور سورن,مانیتور اندروید سورن,دی وی دی فابریک سورن,مانیتور تصویری سورن,ضبط تصویری سورن,پخش فابریکی سمند سورن با ضمانت نامه 18 ماه شرکتی.

برای قیمت این محصول با شماره های ما تماس حاصل فرمایید تا از تخفیفات مورد نظر به عنوان مشتریان سایت بهره مند شوید.